عزت نفس

ویژگی افراد با عزت نفس پایین: مشکل در عملی کردن تصمیم گیری ها و به تعویق انداختن آنها در افراد با عزت نفس پایین اضطراب ، استرس و افسردگی عدم کار و فعالیت براساس استعداد ها و توانمندی های شخصی و متمرکز شدن بر تمایلات جامعه به استعدادها و توانمندی هایی که شاید در وجود ما نباشد در… ادامه خواندن عزت نفس

اعتماد به نفس

افزایش اعتماد به نفس مرحله اول افزایش اعتماد به نفسمسئولیت های خود را در محیط کار و منزل مشخص کنید.تعیین کنید کدام جنبه از نقش هایی را که پذیرفته اید، خوشایندتر بوده و شما را راضی می کند.بخش هایی را که در آن مغایرت و ناسازگاری با نقش وجود دارد مشخص کنید. مرحله دومچهار راه… ادامه خواندن اعتماد به نفس

قانون جذب

به راستی قانون جذب چیست؟ همه ما وقتی اسم قانون جذب می آید ناخودآگاه این اصل در ذهنمان فعال میشود که قانون جذب یعنی شما از قدرت ذهنت برای رسیدن به آرزوهایت استفاده کنی. حال این به چه معنا است؟ طرفداران قانون جذب میگوینداگر شما با احساس خوب به داشتن یک ماشین آخرین مدل فکر… ادامه خواندن قانون جذب